Finančný slovník

Akceptačný list

Poisťovňa alebo zaisťovňa prostredníctvom tohto listu potvrdzuje, že akceptuje teda preberá krytie daného poistného rizika alebo jeho časti za presne definovaných podmienok.

Akcia

Vlastniť drobné podiely v spoločnosti neznamená automaticky, že akcionár má priamu kontrolu nad každodenným chodom spoločnosti. Ale akcia oprávňuje vlastníka na rozdelenie zisku, ak je vyplácaný vo forme dividend.

Akcie na doručiteľa

Akcie na doručiteľa, akcie na majiteľa alebo aj akcie anonymné, ktorých vlastníci nie sú evidovaní v žiadnom registri, ktorý by bol prístupný verejnosti.  Nie je na nich uvedené ani meno a z tohto dôvodu je možné odovzdanie takejto akcie len fyzickým odovzdaním jednej osoby druhej osobe. Výnos z týchto akcií  je garantovaný iba majiteľovi akcie, nie konkrétnej menovitej osobe. Akcia na meno môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná.

Akcionár

Akcionár je majiteľ akcií určitej spoločnosti, je aj podielnik akciovej spoločnosti. Veľkosť akcionárovho podielu je vyjadrená počtom a menovitou hodnotou ním držaných akcií k celkovému počtu akcií firmy. Akcionár má právo na dividendu alebo inými slovami na podiel na zisku spoločnosti. Má právo na riadení akciovej spoločnosti, právo na likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti, v prípade, že daná spoločnosť zbankrotuje. Ak akciová spoločnosť vytvorí dlh, akcionár nie je povinný tento dlh splatiť, nekoľko neručí za záväzky akciovej spoločnosti.

Po zániku spoločnosti akcionár ručí do výšky svojho podielu na likvidačnom zostatku. Môže sa stať, že pri likvidačnom konaní akciová spoločnosť použije celý podiel akcionára na vyplatenie svojich záväzkov.

Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je právnou formou podnikania, ktorej obchodné meno musí obsahovať označenie akciová spoločnosť alebo skratku akc. spol. alebo a.s. Zakladá sa podľa stanov vypracovaných zakladateľmi a schválených štátnym orgánom. Do 90 dní odo dňa založenia akciovej spoločnosti, musia zakladatelia zapísať akciovú spoločnosť do Obchodného registra Slovenskej republiky. Zápisom do obchodného registra vzniká akciová spoločnosť.

Akciová spoločnosť vytvára svoj kapitál emisiou akcií. Akcionári sa nákupom akcií stávajú spoluvlastníkmi – základného kapitálu a ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nominálnej hodnoty vlastnených akcií.

Akciové fondy

Akciové fondy sú typické tým, že investujú až z dvoch tretín na akciovom trhu. Inými slovami nakupujú akcie. Tieto fondy majú veľkú volatilitu, ich cena sa môže výrazne meniť. To znamená, na jednej strane rásť, čím zabezpečia nadpriemerné výnosy, alebo aj poklesnúť.

V dlhodobom horizonte však ide o rozumné investovanie, ktoré má zaujímavý potenciál.

Akciové fondy sú určené pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície (5 a viac rokov) a očakávajú vysoké zhodnotenie pri určitom primeranom riziku. Poskytnú oveľa vyššie zhodnotenie ako dlhopisové fondy, na druhej strane sa môžu výrazne znehodnotiť počas krátkeho časového obdobia.

Akciový index

Akciový index je číslo vyjadrujúce zmenu priemernej hodnoty cien vybraných akcií kótovaných na príslušnej akciovej burze. Poskytuje investorom ucelený prehľad o celkovom vývoji cien na akciových trhoch. Vo väčšine prípadov majú spoločnosti zahrnuté do indexu rôznu váhu, pre určenie ktorej je spravidla rozhodujúca úroveň trhovej kapitalizácie a percento voľne obchodovateľných akcií,  tzv. free float. Akciové indexy sú k dispozícii ako cenové indexy, alebo ako výkonnostné indexy.

Akontácia

Akontácia je prvá splátka. Výška tejto prvej splátky ovplyvňuje výšku úrokov a výšku ďalších splátok. Keďže sa jedná o mimoriadnu splátku, klient ktorý zaplatí vysokú prvú splátku býva považovaný za menej rizikového.

Aktíva

Aktíva  sú z hľadiska formy všetok majetok. Medzi aktíva patrí hotovosť, pohľadávky, materiál, výrobky a podobne. Opakom aktív sú pasíva, teda všetky záväzky firmy alebo jednotlivca, od ktorých sa v budúcnosti očakávajú náklady. Aktívum možno považovať za investíciu, ktorá pomôže zvýšiť kúpnu silu. Najcennejšie aktíva budú tie, ktoré vyprodukujú najväčšie množstvo peňazí s najmenšou námahou.

Aktuálny zostatok

Je to informatívny údaj, ktorý zobrazuje množstvo peňazí na účte v určitom reálnom čase.

Alfa

Alfa meria výkonnosti fondu alebo iných typov investícií voči benchmarku alebo indexu. Vyššia alfa znamená vyššiu relatívnu výkonnosť fondu vzhľadom k benchmarku. Je reprezentovaná jedným číslom ako napríklad 3 alebo -1, jedná sa o percentuálne vyjadrenie výkonnosti fondu voči benchmarku. Ak sa alfa rovná nule, znamená to, že portfólio má totožný vývoj ako benchmark, ak je záporná, aktívna správa viedla k strate hodnoty v porovnaní s dianím na trhu.

Alokačný pomer

Je to percentuálny pomer, ktorým si klient určí prerozdelenie svojich investovaných prostriedkov, do jednotlivých investičných fondov.

Alternatívna investícia

Alternatívna investícia je finančné aktívum, ktoré nespadá do žiadnej z konvenčných investičných kategórií, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy alebo hotovosť. Väčšina alternatívnych investičných aktív je v držbe inštitucionálnych alebo profesionálnych investorov kôli ich zložitej povahe, nedostatočnej regulácie a stupňa rizika. Medzi alternatívne investície patria rizikový kapitál, hedžové fondy, umenie a starožitnosti, komodity a deriváty. Nehnuteľnosti ale realitné fondy sa tiež radia medzi alternatívne investície.

Americký štátny dlhopis 5 ročný

Americký štátny dlhopis 5 ročný - kupujúci poskytuje pôžičku štátu a na oplátku štát platí kupujúcemu fixný úrok pomocou kupónov. Americká centrálna banka uvedie do aukcie tieto dlhopisy pre investičné banky, ktoré ich odkúpia. Následne ich môžu od bánk odkúpiť individuálny investori (v tomto kroku sa rozhoduje o úrokových sadzbách a výnose do splatnosti "yield" - čím je väčší dopyt tým je menší výnos do splatnosti). Pokiaľ je nárast ceny 5-ročného dlhopisu, znamená to vyššie náklady na pôžičky peňazí v následku čoho klesnú ceny akcií.

 

Americký štátny dlhopis 10 ročný

Americký štátny dlhopis 10 ročný - kupujúci poskytuje pôžičku štátu a na oplátku štát platí kupujúcemu fixný úrok pomocou kupónov. Americká centrálna banka uvedie do aukcie tieto dlhopisy pre investičné banky, ktoré ich odkúpia. Následne ich môžu od bánk odkúpiť individuálny investori (v tomto kroku sa rozhoduje o úrokových sadzbách a výnose do splatnosti "yield" - čím je väčší dopyt tým je menší výnos do splatnosti). Pokiaľ je nárast ceny 10-ročného dlhopisu, znamená to vyššie náklady na pôžičky peňazí v následku čoho klesnú ceny akcií.

Americký štátny dlhopis 30 ročný

Americký štátny dlhopis 30 ročný - kupujúci poskytuje pôžičku štátu a na oplátku štát platí kupujúcemu fixný úrok pomocou kupónov. Americká centrálna banka uvedie do aukcie tieto dlhopisy pre investičné banky, ktoré ich odkúpia. Následne ich môžu od bánk odkúpiť individuálny investori (v tomto kroku sa rozhoduje o úrokových sadzbách a výnose do splatnosti "yield" - čím je väčší dopyt tým je menší výnos do splatnosti). Pokiaľ je nárast ceny 30-ročného dlhopisu, znamená to vyššie náklady na pôžičky peňazí v následku čoho klesnú ceny akcií.

Amortizácia

Amortizácia je proces znižovania hodnoty veci  za určité obdobie. Je spájaná napríklad s opotrebovaním auta a jeho dielov. O amortizácii hovoríme, kedy nastane situácia, že máte dopravnú nehodu  a súčasné diely auta musia byť nahradené novými. Poisťovňa preplatí iba takú hodnotu dielov, akú mali práve v okamihu, keď došlo k nehode auta. Preto poisťovňa zaplatí iba takú sumu, ktorá zodpovedá rovnako opotrebovaným dielom.

ANFA - Agreement on Net Financial Assets

ANFA - Agreement on Net Financial Assets je dohoda medzi národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny a Európskou centrálnou bankou, ktoré spolu tvoria Eurosystém. Dohoda stanovuje pravidlá a limity držby finančných aktív, ktoré súvisia s vnútroštátnymi úlohami národných centrálnych bánk. Tieto finančné aktíva národných centrálnych bánk môžu súvisieť napríklad s protipoložkami ich základného imania a účtovných rezerv alebo inými špecifickými pasívami, ich devízovými rezervami či zamestnaneckými penzijnými fondm

Anuitné splácanie

Je štandardným a najčastejšie využívaným typom splácania, kde počas celej doby splatnosti úveru máte výšku splátky rovnakú (samozrejme ak sa nezmení úrok). Splátku tvorí časť istiny úveru a časť úrokov. Pri anuitnom splácaní je v prvých rokoch najväčšia časť splátky práve časť úrokov, ktoré postupne klesajú a zvyšuje sa časť splácanej istiny. Pri progresívnom splácaní sú splátky na začiatku splácania úveru nízke a postupne sa zvyšujú podľa stanoveného percenta a v presne stanovených obdobiach. Postupne sa teda splácaním zvyšuje splátka, napr. každý rok stúpne splátka o 2% po dobu napr. 3 rokov, potom ďalšie 3 roky bude splátka stúpať ročne o 3% apod. Pozor však, nejde o zvyšovanie úrokovej sadzby, ide len o navyšovanie výšky splátky, teda podielu splácanej časti istiny v zložení splátky.

Asistenčná služba

Asistenčné služby sú doplnkovou službou poisťovne pre povinné zmluvné poistenie ale aj havarijné poistenie. Všetky poisťovne vo svojich základných produktoch PZP ponúkajú asistenčné služby a veľký význam majú pre motoristov, ktorý nemajú uzavreté havarijné poistenie. Rozsah asistenčných služieb každej poisťovne je iný a presné podmienky a limity asistenčných služieb sú uvedené vo všeobecných podmienkach poisťovní.

Ask Price

Predajná cena, za ktorú je kótujúca strana, teda tvorca trhu ochotná predať finančný nástroj, napr. predať cudziu menu, cenný papier alebo požičať finančné prostriedky.

Autorizovaná platba

Autorizovaná platba je platba, pri ktorej sú zadané všetky povinné údaje, ako suma, číslo účtu, alebo číslo karty, dátum platnosti, CVV kód (označenie kontrolného verifikačného kódu uvedeného na platobnej karte). Následne je platba autorizovaná overovacím kódom zaslaným bankou buď cez sms, alebo vygenerovaním čítačkou, alebo iným spôsobom. Overovanie používateľa platobných služieb v praxi znamená, že sa používateľ platobnej služby pri vykonávaní platobných operácií platobnými kartami na internete autentifikuje použitím dvoch alebo viacerých autentifikačných prvkov, napríklad heslo, PIN,zosnímanie biometrických údajov a pod.

AÚV - alikvótny úrokový výnos

AÚV je suma, ktorá sa pri nákupe dlhopisu pripočíta k jeho menovitej hodnote, aby investorovi mohol v nasledujúcom výplatnom období prísť na účet celý výnos. Inými slovami, investor si zaplatením AÚV kupuje nárok na výplatu celého výnosu, vrátane tej časti, na ktorú by inak nárok nemal, pretože v čase úročenia ešte nebol majiteľom dlhopisu. Presnú hodnotu AÚV získame výpočtom, ktorý zohľadňuje výšku úroku daného dlhopisu, jeho menovitú hodnotu aj čas uplynulý od dátumu emisie či poslednej výplaty úrokov.

Aval

Zmenkový alebo šekový ručiteľ, ktorý sa svojím podpisom zaručuje za niektorú osobu zainteresovanú na zmenkovej operácii a výslovne uvedenú na zmenke. Ak na zmenke nie je uvedená osoba, za ktorú avalista ručí, potom sa ručenie vzťahuje na osobu, ktorá zmenku vystavila. Avalista je rovnakým dlžníkom ako osoba, za ktorú sa zaručil.

Backtest - backtesting               

Backtest je overovanie investičných stratégií na historických dátach, dokumentovanie tradingu je možné označiť ako nutnú, ale nie postačujúcu podmienku úspechu na finančných trhoch. Spätná analýza toho, čo sa udialo, je jedným zo spôsobov, ako napredovať.

Bankomat (ATM - Automated Teller Machine)

Elektronické zariadenie, ktoré umožňuje výber hotovosti z bankového účtu pomocou platobnej debetnej, kreditnej karty a zadaním PIN kódu. Niektoré bankomaty umožňujú aj bezhotovostné prevody, vklady na účet, dobíjanie kreditu ku kartám mobilných operátorov, zistiť zostatok financií na účte, zmeniť PIN kód. Bankomaty vydávajú len papierové bankovky.

Bankové poplatky

Bankové poplatky predstavujú cenu za bankové služby a produkty (hypotéky, pôžičky, účty a pod.). Každá banka má povinnosť zverejňovať sadzobník poplatkov na svojich pobočkách, ale aj na svojej webovej stránke. Banky sú povinné informovať klientov o všetkých zmenách poplatkov za služby a produkty, ktoré poskytujú klientom. Národná banka Slovenska má zverejnený súhrn poplatkov a iných úhrad vyžadovaných bankou od klienta.

Bankové povolenie

Je povolenie na výkon bankových činností, na založenie banky alebo na zriadenie pobočky zahraničnej banky, na vykonávanie bankových činností touto bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rozsahu vymedzenom v tomto povolení za podmienok uložených týmto povolením alebo ustanovených zákonom o bankách č. 483/2001 Z. z. O udelení bankového povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska. Udeľuje sa na dobu neurčitú, nie je prevoditeľné na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu. Bez bankového povolenia nemôže nikto prijímať vklady, poskytovať z vkladov úroky alebo iné odplaty, vydávať bankové platobné karty, poskytovať úvery a pôžičky v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, vykonávať platobný styk a zúčtovanie pre iného v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti.

Bankové tajomstvo

Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Informácie banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, banka a pobočka zahraničnej banky môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn na účely a za ďalších podmienok uvedených v tomto súhlase alebo pokyne, ak tento zákon neustanovuje inak.

Bankový ombudsman

Je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Úlohou bankového ombudsmana je sledovanie a vyhodnocovanie podnetov od spotrebiteľov a riešenie sporov mimosúdne medzi spotrebiteľom a bankou. Služby ombudsmana poskytované pre klienta sú bezplatné. Inštitút bankového ombudsmana bol založený z dôvodu zlepšenia a skvalitnenia služieb bánk pre klienta. Nie je v právomoci bankového ombudsmana rozhodovať v sporoch a ani nenahrádza činnosť súdnictva Slovenskej republiky. Jeho úlohou je vydávať len odporúčania. Ak sa klient domnieva, že banka poškodila jeho záujmy a nedošlo k náprave pri poskytovaní služieb a produktov, alebo banka nerozhodla v jeho prospech, respektíve v stanovenej lehote, môže podať podnet na bankového ombudsmana.

Bankový prevod

Forma prevodu finančných prostriedkov medzi osobami, inštitúciami a ich bankovým účtami. Je to prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý zrealizuje banka na základe príkazu klienta medzi dvoma účtami alebo hotovostný vklad financií na pobočke banky.

Bariérová opcia

Je to opcia, ktorej platnosť závisí od dosiahnutia určitej hodnoty podkladového aktíva, alebo bariéry. Vzťahujú sa na určité vopred dohodnuté podmienky tzv. bariéru. Bariéra býva určená na určitej úrovni ceny podkladového aktíva, ktorá môže byť stanovená buď nad, alebo pod úrovňou aktuálnej ceny podkladového aktíva. Existujú dva základné druhy bariérových opcií a to knock-in opcia a knock-out opcia.

Bázický bod

Bázický bod (BPS) odkazuje na spoločnú mernú jednotku pre úrokové sadzby a iné percentá vo finančnom svete. Jeden bázický bod sa rovná 1/100 z 1% alebo 0,01% alebo 0,0001 a používa sa na označenie percentuálnej zmeny finančného nástroja. Bázický bod sa bežne používa na výpočet zmien úrokových sadzieb, akciových indexov a výnosu cenného papiera s pevným výnosom. Dlhopisy a pôžičky sa kótujú v bázických bodoch.

Benchmark

Je štandard, oproti ktorému možno merať výkonnosť cenného papiera, podielového fondu a pod. Všeobecne platí, že ako bechmark na trhu sa používajú indexy. Napríklad Standard & Poor’s 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite, apod.

Beta

Beta je pri investíciach ukazovateľ, ktorý meria relatívnu mieru volatility (kolísavosti) fondu voči benchmarku. Beta na úrovni 1 znamená, že fond kopíruje vývoj benchmarku. Ak má beta napr. hodnotu 3, tak je trojnásobne volatilnejšia ako benchmark. Naopak, beta s hodnotou 0,50 znamená, že fond je o 50 % menej volatilný ako benchmark.

Bezhotovostná platba

Bezhotovostná platba je elektronická transakcia bez fyzickej prítomnosti peňazí. Najtypickejším prípadom je platba debetnou alebo kreditnou kartou. Debetné a kreditné karty patria v súčasnosti k najčastejšie využívaným platobným nástrojom. Bezhotovostná platba môže byť aj jednorazový príkaz na úhradu, inkaso alebo trvalý príkaz nastavený napríklad pre mesačné platby.

Bezhotovostný platobný styk

Bezhotovostný platobný styk je realizovaný prostredníctvom bankových účtov, medzi ktorými dochádza k presunu peňazí. Je uskutočnený prevodom prostriedkov z účtu platiteľa na účet príjemcu platby. Pre realizáciu bezhotovostného platobného styku je podmienkou existencia bankového účtu ako na strane odosielateľa, tak aj na strane príjemcu. Pri prevode peňazí v rámci účtov jednej banky ide o vnútrobankový bezhotovostný platobný styk a ak ide o prevod peňazí medzi účtami rozličných bánk hovoríme o medzibankovom bezhotovostnom platobnom styku.

Bezkontaktná platobná karta

Držitelia tejto karty môžu platiť v obchodoch aj bez zadania PIN kódu a to priložením k terminálu. Limit pre jednu bezkontaktnú platbu je 20 €,  limit pre všetky po sebe nasledujúce bezkontaktné platby je 60 €. Po vyčerpaní limitu je potrebné pri platení zadať PIN kód. Bezkontaktne je možné platiť všade, kde je znak bezkontaktných platieb.

Bežné poistné

Bežné poistné je určené poistné na dohodnuté poistné obdobie, ktorým je zvyčajne kalendárny rok.

Bežný pokles investície

Poklesy sú prirodzenou súčasťou finančných trhov a pripraviť sa na ne, je základným predpokladom úspešného investovania. Najčastejšou chybou investorov je predčasný výber investície z dôvodu negatívneho vývoja. Investor vtedy zo strachu z ešte väčšieho poklesu ukončí svoju investíciu predčasne, pred naplnením svojho investičného cieľa.

Bežný účet alebo balík služieb

Každá banka má v ponuke samostatné bežné účty, alebo rôzne balíky služieb. Základný rozdiel je v tom, že zatiaľ čo pri bežnom účte zaplatíte banke nielen za samotný účet a aj za každú operáciu, ktorú v banke vykonáte, pri balíku zaplatíte síce zvyčajne vyšší mesačný poplatok za balík, ale ten má už v sebe predplatené rôzne služby. Čím viac služieb je zahrnutých v balíkoch, tým sú zvyčajne aj poplatky vedenie balíka vyššie a naopak, pri balíkoch s nižším počtom služieb sú poplatky nižšie.

Bezškodový priebeh

Bezškodový priebeh je obdobie, počas ktorého držiteľ motorového vozidla nespôsobil žiadnu dopravnú nehodu, ani inú poistnú udalosť motorovým vozidlom a nedošlo k poistnému plneniu z jeho poistenia.

Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie je časové obdobie, počas ktorého banke alebo nebankovej spoločnosti neplatíte úrok za požičané peniaze. Týka sa to však len požičaných prostriedkov cez Kreditnú kartu. Podmienkou je dodržanie termínu splatnosti požičaných peňazí, inými slovami v stanovený deň musia byť všetky požičané prostriedky z Kreditnej karty splatené a vtedy na úrokoch nezaplatíte ani cent. V prípade prekročenia bezúročného obdobia bude nesplatená časť úveru úročená štandardne. Je najväčšou výhodou pre kreditné karty.

Bianko zmenka

Bianko zmenka sa niekde nazýva aj blanko zmenka. Ide o relatívne bežný spôsob ručenia pri úveroch aj pôžičkách. Zároveň patrí medzi najjednoduchšie spôsoby zabezpečenia veriteľa voči záväzku dlžníka. Bianko zmenka je zmenka, ktorá nie je vyplnená celkom, nemá uvedené všetky podstatné náležitosti, ktoré určuje zákon. Jej majiteľ ich doplní dodatočne, čím ju učiní platnou so všetkými povinnými údajmi. Zväčša chýba údaj, ako je dátum a výška dlžnej sumy. Neúplnosť bianko zmenky nie je trvalá ale dočasná. Dopisovaním chýbajúcich údajov sa veriteľ riadi podľa Dohody o vyplňovacom zmenečnom práve, ktorá uvádza, za akých podmienok môže byť daná bianko zmenka vyplnená. V prípade veriteľa je v jeho záujme, aby v Dohode bola uvedená aj maximálna možná suma, ktorú je možné do bianko zmenky doplniť. Preto s vydaním bianko zmenky je potrebné podpísať aj Dohodu o vyplňovacom práve. Medzi veriteľom a dlžníkom je v tejto Dohode napríklad uvedené, že veriteľ má právo doplniť prázdne údaje (dátum a dlžnú sumu), ak dlžník nesplatí akúkoľvek časť pohľadávky načas. Preto ak veriteľ doplní dlžnú sumu, dlžník nemá právo namietať.

Bid Price

Kúpna cena, za ktorú je kótujúca strana, teda tvorca trhu ochotná kúpiť finančný nástroj, napr. kúpiť cudziu menu, cenný papier alebo vypožičať si finančné prostriedky.

Biela karta

Je to doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré potvrdzuje platnosť  povinného zmluvného poistenia. Vydávaná je poisťovňou a každý poistník je povinný ju mať pri sebe počas prevádzky motorového vozidla. Biela karta je platná len území SR.

Bitcoin USD

Bitcoin je najznámejšou a najhodnotnejšou kryptomenou. Cena za jeden kus sa dostala v roku 2021 na hodnotou $68,789.63. Touto kryptomenou sa dá platiť vo viacerých obchodoch. Krajina El Salvador je prvou krajinou, ktorá prijala Bitcoin ako zákonné platidlo.

Black Swan - Čierna labuť

Black swan alebo čierna labuť je označenie pre určité neočakávané udalosti, ktoré sa odchyľuje od toho, čo sa normálne očakáva od situácie, a je túto situáciu ťažké predvídať. Black swan sú udalosti zvyčajne neočákávané a náhodné. Ak sa objavia na finančnom trhu, spôsobia prudký nárast volatility a sú negatívnym dopadom na trh.

Blockchain

Je to digitálna účtovná kniha transakcií, kde je každý blok zapísaný do účtovnej knihy každého účastníka. Ak by sme chceli zmeniť jeden blok, v celej sieti zrejmé že sa s ním manipuluje. Blockchain predstavuje relatívne bezpečné zaznamenávanie informácií a ich kódovanie, ktoré chráni pred podvádzaním alebo zneužívaním systém. Narastajúca popularita kryptomien ako Bitcoin a Ethereum, pridáva zvyšovať bezpečnosť účtovnej knihy, vďaka množstvu zápisov ktoré sa neustále menia, je teda ťažšie ich “hacknúť”.

Blue chip

Blue chip je označenie pre finančne zdravé spoločnosti, ktoré sú uznávané na kapitálovom trhu. Blue chips vo všeobecnosti predávajú vysokokvalitné, široko akceptované produkty a služby. Je známe, že Blue chips spoločnosti zvládajú poklesy a fungujú so ziskom aj napriek nepriaznivým ekonomickým podmienkam, čo prispieva k ich dlhodobému stabilnému a spoľahlivému rastu.

Bolestné

Tak ako môže poisťovňa preplácať škody na majetku, môže preplácať aj bolestné. Bolestné môžeme charakterizovať ako nárok za vytrpenú bolesť, teda ujmu, ktorá bola spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením a odstraňovaním jeho následkov. Bolestné spolu s náhradou za sťaženie spoločenského uplatnenia patrí k najčastejšie uplatňovaným náhradám škody za zdraví. Základnom nároku je poškodenie zdravia, jeho liečenie a odstraňovanie následkov tohto poškodenia.
 

Bonifikácia

V bankovníctve ide o formu finančného zvýhodnenia alebo vylepšenia produktu.

Bonita klienta

Bonita klienta je bankový pohľad na rizikový profil klienta. Skladá sa zo skóre, výpočtu disponibilného príjmu a vyhodnotenia informácii získaných z interných a externých databáz.

Bonus

V poistení ide o zľavu na poistnom (Havarijné poistenie a Povinné zmluvné poistenie) alebo zvýhodnenie plnenia poisťovne za priaznivý škodový priebeh.

Broker

Broker je profesionálny sprostredkovateľ obchodných alebo burzových transakcií medzi jednotlivými dealermi. Obchoduje na cudzí účet, pričom za každý uskutočnený obchod inkasuje brokerský poplatok. Poznáme tri typy brokerov – MM, ECN, a STP. Každý z týchto troch typov brokerov má rozdielne obchodné podmienky, ako aj poplatky za obchodovanie. Brokerov môžeme deliť na burzových a mimoburzových (OTC) brokerov. V poisťovníctve má označenie ako nezávislý sprostredkovateľ, ktorý dojednáva poistenie v prospech viacerých poisťovní.

Burza

Burza je forma trhu, ktorá sa koná pravidelne na určitom mieste, v určitom čase a miesto, kde sprostredkovatelia realizujú obchody zastupiteľných tovarov, cenných papierov, devíz a valút a pod. Oficiálne obchody sa uzatvárajú v tzv. parkete (ring) a ostatné obchody v piestore burzy (kulisa). Okrem efektových obchodov sa realizujú špekulačné obchody, osobitne na burze peňažnej a burze peňažnej a burze cenných papierov. Najstaršia burza cenných papierov na svete je v Amsterdame v Holandsku. Bola založená v roku 1602 a zaoberá sa tlačenými akciami spoločnosti United East India Company v Holandsku. Najznámejšie burzy sú New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE), NASDAQ a Tokyo Stock Exchange.

Byčí trh

Býčí trh je rastúci trend na finančnom trhu, kedy akcie stúpajú. Investori očakávajú zisky a panuje pozitívna nálada. Často je používané aj pri s dlhopisoch a komoditách. Vo všeobecnosti platí, že ak sa trh nenachádza vo väčšom poklese ako 20 % (medvedí trh) tak je označovaný ako býčí. Silné zvýšenie ceny jednotlivých akcií sa neoznačuje ako býčí trh. Opakom býčieho trhu je medvedí trh, ktorý symbolizuje dlhodobejšie obdobie klesajúcich cien.

Call option

Call opciion je opcia, ktorá predstavuje zmluvu týkajúcu sa práva na nákup alebo predaj určitého aktíva (cenného papiera, meny, komodity), pričom sa tento obchod môže, ale nemusí uskutočniť. V prípade call opcie hovoríme o práve kúpiť aktívum, opačná strana má povinnosť predať aktívum, ak si to bude držiteľ call opcie želať. Kupujúci zaplatí držiteľovi aktíva čiastku za svoje právo vyžiadať od držiteľa toto aktívum za dojednanú cenu.

Cash advance

Cash advance alebo záloha v hotovosti je doplnková služba, ktorá sa poskytuje k platobným kartám.

Cash back

Služba, ktorá slúži na získanie hotovosti prostredníctvom platobnej karty s použitím platobného terminálu (POS).

Cash flow

Cash flow alebo tok hotovosti spoločnosti. Určuje sa vždy za konkrétne obdobie, môže ísť o mesiac, kvartál, rok, alebo iné zvolené obdobie. Cash flow predstavuje tok peňazí z a do spoločnosti. Ide teda o rozdiel medzi príjmami a výdavkami spoločnosti. Sledovanie cash flow je pre firmu mimoriadne dôležité, aby sa nedostala do finančných problémov z dôvodu nedostatku hotovosti.

Časová cena

Časová cena, je cena určitej veci k stanovenému termínu. Využíva sa najmä v poisťovníctve, kde ide o cenu poškodenej veci v čase poistnej udalosti. Počíta sa z ceny rovnakej novej, alebo porovnateľnej veci. Od takto stanovenej ceny sa odpočíta amortizácia (opotrebenie) v dobe poistnej udalosti.

CBOE Index volatility


Chicago Board Option Exchange Volatility Index - Index volatility inak označovaný aj VIX signalizuje level strachu na akciových trhoch nazýva sa aj "fear index". Je používaný ako ukazovateľ alebo prostriedok na zobrazenie porovnania volatility (benchmark). VIX index meria 30 dňovú očakávanú kolísavosť trhu (volatilitu) indexu S&P500 na základe použitia opcií. Opcie sú finančné nástroje (deriváty), ktoré predstavujú právo kúpiť v stanovenom okamihu dané podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu. Držiteľ opcie má právo na kúpu alebo predaj a toto právo má možnosť využiť alebo nevyužiť. To znamená, že VIX index je ukazovateľ, ktorý je takzvaný výhľadový ukazovateľ (z angl. forward looking indicator). Pokiaľ veľa ľudí nakupuje opcie, cena stúpa, t.j. stúpa nervozita na trhu.

Cenina

Cenina je určitá vec, ktorá môže za určitých okolností nahradiť bežné obeživo. Má svoju špecifickú hodnotu, často vopred určenú. Väčšinou slúži k nejakému účelu, kde nahradzuje papierové peniaze. Medzi konkrétne formy ceniny patria poštové známky, kolky, poukážky, gastrolístky a iné.

Cenné papiere

Je to listina alebo pohľadávka vlastníka cenného papiera voči tomu, ktorý cenný papier vydal. Cenné papiere sú v dvoch podobách ako listinné, ktoré sú fyzicky vytlačené na papieri v podobe listiny, a nie sú verejne obchodovateľné a zaknihovaný cenný papier, ktorý je evidovaný v zákonom stanovenej evidencii cenných papierov v stredisku cenných papierov, je verejne obchodovateľný a bol prijatý na obchodovanie na verejný trh kótovaných cenných papierov.

Cenový index

Cenový index je faktor, ktorý porovnáva cenu komodity v dvoch alebo viacerých za sebou nasledujúcich obdobiach alebo v dvoch alebo viacerých oblastiach. V ekonomike krajiny ide o index zmeny cenovej hladiny všetkých statkov a služieb. Počíta sa ako vážený index v rôznych formách, a to ako index cien výrobcov, index spotrebiteľských cien, alebo deflátor HDP.

Centrálna banka

Centrálna banka je verejná inštitúcia, ktorá spravuje menu krajiny, t. j. objem peňazí v obehu. Cieľom centrálnej banky je cenová stabilita. Jedným z hlavných nástrojov každej centrálnej banky v rámci jej menovej politiky je stanovovanie úrokových sadzieb. V centrálnej banke nie je možné otvoriť si účet, ani požiadať o úver, nakoľko je verejným subjektom a jej účelom nie je tvorba zisku.

Centrálny depozitár

Centrálny depozitár cenných papierov SR je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a. s. Svoju činnosť podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov vykonáva od 19. 3. 2004.
Centrálny depozitár pracuje na členskom princípe a jeho členmi môžu byť obchodníci s cennými papiermi, ktorí získali od Úradu pre finančný trh súhlas na vykonávanie činnosti člena, splnili podmienky pre udelenie členstva v zmysle Prevádzkového poriadku centrálneho depozitára.

Čerpanie hypotéky

Jednorazové čerpanie – štandardne sa využíva pri všetkých typoch hypotekárnych uverov, mimo hypoúver poskytnutého na výstavbu alebo rekonštrukciu. Banka po splnení všetkých podmienok čerpania pošle peniaze z úveru buď na účet klienta alebo na účet predajcu (v prípade kúpy nehnuteľnosti).

Postupné čerpanie – môže mať dve formy, kde banka môže pustiť určitú časť úveru na účet klienta bez preukázania jeho použitia, no ďalšiu časť úveru pustí až po zdokladovaní celej výšky úveru (napr. 1 čerpanie je vo výške 70% úveru, zvyšných 30% úveru pustí až po zdokladovaní účelu úveru v celej 100% výške).

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je poistenie, ktoré zahŕňa podľa výberu klienta okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí, omeškanie letu, batožiny a poistenie doplnkových asistenčných služieb.

Čistá hodnota aktív

Čistá hodnota aktív určuje cenu jedného cenného papiera akcie emitovaného fondom. Počíta sa ako celková hodnota portfólia fondu, od ktorej sa odpočítavajú záväzky fondu a delí sa počtom cenných papierov emitovaných fondom. Čistá hodnota aktív sa používa na identifikáciu potenciálnych investičných príležitostí v podielových fondoch, ETF alebo indexoch.

Čistá mzda

Čistá mzda je mzda, ktorú dostaneme na bankový účet, alebo v hotovosti v určenom výplatnom termíne, ktorý je zvyčajne uvedený v pracovnej zmluve. Ide teda o sumu, ktorú dostanete po odpočítaní a zaplatení všetkých odvodov, ako na zdravotné a sociálne poistenie, preddavku na daň, doplnkového dôchodkového poistenia, ak ho človek má, prípadne iné zrážky, ako exekúcia, výživné a pod.. Vplyv na výšku čistej mzdy má aj to, koľko máte vyživovaných detí a tiež, či si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane.

Člen CDCP

Člen CDCP je obchodník s cennými papiermi, ktorý splnil zákonom stanovené podmienky a získal od NBS súhlas na vykonávanie činnosti. Členmi môžu byť aj zahraniční obchodníci s cennými papiermi, Národná banka Slovenska a domáci alebo zahraničný centrálny depozitár.

CPPI - Constant proportion portfolio insurance

Metóda CPPI sa používa na zaistenie minimálnej výkonnosti investície. Samotná investícia sa rozdeľuje na dve časti a to konzervatívnu časť, ako napríklad dlhopisy a rizikovú časť ako napríklad akcie. Priebežne sa vypočítava, aké môže byť maximálne percento zastúpenia rizikovej časti investície v štruktúre, aby sa mohol byť dosiahnutý investičný cieľ.

Cválajúca inflácia

Cválajúca inflácia je, ak ceny začínajú rásť dvojcifernou až trojcifernou mierou. Peniaze strácajú svoju hodnotu veľmi rýchlo, ľudia nakupuju tovary, skupujú nehnuteľností. Rozdiel medzi mierou inflácie a úrokovými sadzbami sa neustále prehlbuje, čo znamená, že sporiteľom sa znehodnocujú úspory, naopak dlžníci vracajú svojím veriteľom menej peňazí, čo je jedná z príčin, prečo sú ľudia stále viac zadlžených.

CVV /CVC kód

CVC - Card Validation Code alebo CVV - Card Verification Value je trojmiestny overovací kód, ktorý slúži ako ochrana pred zneužitím platobnej karty pri realizácií platby bez fyzického kontaktu karty a platobného terminálu - ide o platby cez internet alebo mobilné telefóny. Platobné transakcie na internete vyžadujú zadanie čísla karty, doby exspirácie a kódu. Kód je umiestnený na zadnej strane platobnej karty. Je šifrovaný z čísla karty a doby exspirácie.

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Daňový bonus pri hypotéke

Od 1. januára 2018 funguje zvýhodnenie hypoték pre mladých s novými pravidlami. Spôsob poskytovania štátnej pomoci k hypotéke pre mladých sa zásadne zmenil. Zvýhodnenú úrokovú sadzbu (2% od štátu od a 1% od banky) nahradil daňový bonus, ktorý vychádza zo zaplatených úrokov.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

 • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
 • vek žiadateľov do 35 rokov
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
 • splatnosť od 5 do 30 rokov

Ako funguje daňový bonus na zaplatené úroky:
•    Daňový bonus je do výšky 400 € ročne počas 5 rokov, to znamená, že za 5 rokov môžu mladí získať späť maximálne 2 000 €.
•    Daňový bonus je vo výške 50% zaplatených úrokov na hypotéke
•    Výška hypotéky, na ktorú sa vzťahuje daňový bonus je maximálne 50 000 €
•    Na uplatnenie daňového bonusu je potrebné priložiť k spracovaniu daňového priznania potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokoch. Potvrdenie je banka povinná vystaviť na požiadanie klienta  alebo automaticky a to bezplatne.
•    Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť len jeden zo spoludlžníkov

Daňový raj

Daňový raj je v štátoch alebo oblastiach s nízkym zdanením, ktorý umožňuje podnikateľom a osobám možnosť vyhnúť sa  daňovej povinnosti. Sú to zvyčajne malé štáty, ale bohatšie ako okolité štáty. Sú politicky stabilné s efektívnou vládou, s dobrou vymožiteľnosťou práva a nízkou korupciou. Státy s vyšším zdanením považujú daňové raje za hrozbu, pretože tie môžu odlákať z nich ekonomické aktivity.

DAX PERFORMANCE-INDEX

Akciový index obsahujúci 40 najväčších nemeckých spoločností obchodovaných na nemeckej burze vo Frankfurte je najznámejším nemeckým indexom. DAX predstavuje približne 80% celkovej trhovej hodnoty (kapitalizácie) obchodovanej na Frankfurtskej burze. Index je často využívaný ako ukazovateľ nemeckého akciového trhu.

DDS - Doplnkové dôchodkové sporenie

DDS - Doplnkové dôchodkové sporenie je tretím pilierom dôchodkového systému. Ide o dobrovoľnú formu dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa. Minimálna dĺžka sporenia je 10 rokov a minimálny vek sporiteľa na vyplácanie dávok je 55 rokov. Veľkou a hlavnou výhodou je možnosť získania príspevku od zamestnávateľa. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sú pre zamestnávateľa odpočítateľnou položkou zo základu dane a to do výšky 6% z hrubej mzdy zamestnanca.

Debetná karta

Debetná karta je vydávaná k bežnému účtu. To znamená, že pri debetnej karte sa používajú vlastné peniaze na našom vlastnom účte, zatiaľ čo pri kreditnej karte kreditnej karte sa využívajú peniaze banky, inými slovami úver (z anglického Credit čo znamená úver). V krátkosti, pokiaľ máme v banke bežný účet (balík) a k tomuto účtu nám banka vydá kartu, ide automaticky o debetnú kartu.

Dedenie dôchodkových úspor z II. piliera

V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS máte právo určiť oprávnenú osobu alebo viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade vašej smrti. Ak si neurčíte oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka. Navyše, ak je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, môže si dať uvedený majetok na základe žiadosti previesť na svoj osobný dôchodkový účet v DSS. To isté platí aj v prípade smrti sporiteľa, ktorý už síce dovŕšil dôchodkový vek, ale o dôchodok z II. piliera ešte nepožiadal, keďže takýto sporiteľ je stále vo fáze sporenia.

Dedič

Dedič je osoba určená na zastupovanie zosnulého, pokiaľ ide o jeho práva, aktíva a povinnosti.

Deflácia

V ekonomike deflácia znamená pokles cenovej hladiny služieb a tovaru, zvyšuje reálnu hodnotu peňazí, to znamená, že za rovnaké peniaze si môžeme viac kúpiť. Ale znamená to aj zníženie objemu peňazí, zníženie dopytu, výroby a zamestnanosti. Deflácia nastáva pri poklese inflácie pod 0%. Deflácia je opakom inflácie

Deň splatnosti

Deň nasledujúci po uplynutí boby viazanosti. Ak je doba viazanosti určená v dňoch, je to posledný deň lehoty, ktorá sa začína nasledujúci deň po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok.

Denné odškodné

Denné odškodné je finančné odškodnenie poisteného, ​​ktoré sa vypláca v súvislosti s úrazovým poistením. Denné odškodné je stanovené ako čiastka, ktorú dostane poistený za každý deň, kedy sa lieči z úrazu – je však stanovený maximálny počet dní, počas ktorých je možné odškodnenie poberať. Pri uplatňovaní nároku na poistné je súčasťou hlásenia poistnej udalosti potvrdenie o hospitalizácii. Odškodné sa vo väčšine prípadov vypláca od prvého dňa hospitalizácie za podmienky, že hospitalizácie trvala aspoň 24 hodín.

Denominačná mena

Mena, v akej sa cenné papiere vydávajú, vo väčšine fondov na Slovensku je to EUR a USD. Výkonnosť fondu vyjadrená v denominačnej mene sa môže výrazne líšiť od vyjadrenia v referenčnej mene z dôvodu zmeny kurzu jednej meny oproti druhej. Ak správca investície v inej mene nezaisťuje, podielnik okrem investičného rizika podstupuje aj kurzové riziko.

Depozitár

Banka dohliadajúca na správu podielových fondov, ktorá koná v záujme podielnikov. Medzi hlavné úlohy depozitára patrí vedenie bežných účtov správcovskej spoločnosti a fondov, vykonávanie kontrolnej činnosti, koordinácia nákupu cenných papierov a zabezpečovanie ich úschovy.

Depozitný produkt

Depozitné produkty sú bežné účty, vkladné knižky, termínované vklady a depozitné certifikáty. Banky ponúkajú depozitné produkty v domácej aj cudzej mene.

Derivát

Derivát je cenný papier, ktorého hodnota je odvodená z výkonnosti alebo pohybov iného cenného papiera, indexu alebo iných investícií. Príkladom derivátov sú forward, futures, opcie a pod. Deriváty možno využiť na krátke predaje cenných papierov alebo na zaistenie portfólia proti riziku poklesu.

Devalvácia

Zníženie hodnoty meny v pomere k zlatu (znížením jeho obsahu, krytia) alebo v pomere k menám iných štátov. Devalvácia sa označuje ako znehodnotenie meny a jej opakom je revalvácia. Devalvácia umožňuje za jednotku národnej meny nakúpiť menší počet jednotiek zahraničnej meny. Opakom devalvácie je revalvácia.

Developer

Developer je fyzická alebo právnická osoba, ktorá investuje do výstavby nehnuteľností ako sú domy, priemyselné budovy, nákupné centrá a pod., ktoré potom predá alebo ich prenajíma. Obvykle kúpi nehnuteľnosť, dohliada na celý jej investičný proces od projektovania do ukončenia výstavby alebo renovácie až po predaj nehnuteľnosti, alebo jej prenájom.

Developerský projekt

Projekt cielený ku kompletnej výstavbe nehnuteľností. Základom každého projektu je pozemok, a preto si developerská spoločnosť v prvom rade vytipuje vhodnú lokalitu. Ak namiesto kúpy je uzatváraná len zmluva o nájme pozemku, malo by byť v nájomnej zmluve určené aj predkupné právo v prospech developera alebo projektovej spoločnosti.

Devinkulácia

Devinkulácia je opakom vinkulácia. Môže sa týkať osobného alebo úžitkového automobilu, nehnuteľnosti, napríklad domu alebo bytu. Vždy je však devinkulácia spojená hlavne s konkrétnym majiteľom, a to či už nášho vozidla, alebo nášho bytu alebo domu. Pri devinkulácií nesmieme zabúdať na to, aby bolo možné vinkuláciu zrušiť, teda požiadať o devinkuláciu, musí poisťovňa dostať od lízingovej spoločnosti alebo banky vyjadrenie toho, komu má peniaze z poistnej udalosti poslať.

Devízový účet

Bežný účet vedený v inej mene, ako je domáca mena. Účet vedený v inej mene má zvyčajne aj iné úročenie.

Devízy

Pod devízami rozumieme peňažné prostriedky v cudzej mene v bezhotovostnej podobe. Na rozdiel od valút, ktoré predstavujú peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti – bankovky a mince, majú devízy podobu peňažných prostriedkov na bankovom účte v inej mene, vtedy hovoríme o devízovom účte.

Disponent

Každému vlastníkovi prináleží možnosť nakladať, teda disponovať so svojím majetkom. Dispozičné právo umožňuje vlastníkovi nakladať s vecou medzi živými, ako aj pre prípad smrti formou závetu. V bankovníctve je disponent každá osoba, ktorá má právo nakladať s bankovým účtom a má možnosť využívať jeho peniaze. Je to napríklad v prípade manželstva, kedy manželia majú rovnaký bankový účet. Podobné to môže byť v oblasti poistenia, napríklad v rámci konkrétnych poistných zmlúv na spoločnú vec.

Disponibilný zostatok

Disponibilný zostatok informuje klienta o výške finančných prostriedkov na bežnom účte, s ktorým môže momentálne disponovať. Dáva klientovi informácie o finančných prostriedkoch, ktoré môže vybrať z účtu, ktoré môže použiť na prevody a vklady.

Diverzifikácia

K základným pravidlá investovania patrí diverzifikácia portfólia. Pod diverzifikáciou sa rozumie rozloženie peňažných prostriedkov do viacerých finančných nástrojov. Cieľom je zníženie rizika spojeného s investíciou v porovnaní s vložením všetkých peňažných prostriedkov len do jediného finančného nástroja.

Dividenda

Dividenda je výnos zo zisku určitej spoločnosti, ktorej akcie vlastníte, teda ste ich akcionárom. Ako akcionár máte právo podielať sa na zisku a zasahovať do riadenia spoločnosti. hlasovaním na valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie určuje, či budú dividendy vyplácané alebo nie, v akej výške a za akých podmienok.

Dlhopis

Dlhopis je cenný papier, s ktorým sa obchoduje na burze cenných papierov. Hlavným cieľom investora nie je výnos z pohybu kurzu dlhopisu, ale výška pravidelných úrokov. Úroky sú vyplácané až do konca platnosti dlhopisu. Investor obdrží späť aj prostriedky, ktoré zaplatil za dlhopis, čiže nominálnu hodnotu dlhopisu.

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy sú fondy vhodné pre strednodobé investovanie (investície na dobu 2 a viac rokov). Investujú totiž minimálne z jednej tretiny do dlhopisov, malú časť do akcií a zvyšok do ostatných typov investícií. Sú určené pre dynamickejších investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť určité riziko.

Dlžné poistné

Ak poistné nie je zaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne (ak následné poistné nebolo zaplatené do šiestich mesiacov od termínu jeho splatnosti alebo prvé poistné do troch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy), poistenie zaniká pre neplatenie poistného podľa § 801 Občianskeho zákonníka a poisťovňa má nárok na dlžné poistné za uvedený čas (čas, za ktorý poskytovala poistenému poistnú ochranu).

Dlžník

Dlžník (debitor) je fyzická alebo právnická osoba v priamom vzťahu s veriteľom, ktorá sa podpisom zmluvy zaviaže vrátiť vypožičané peniaze spolu s úrokmi vo vopred dohodnutom čase. V prípade bankových úverov je dlžník ten, komu banka poskytla finančné prostriedky. Vzťah zmluvných strán (dlžník a veriteľ) upravuje záväzkové právo.

Doba platnosti poistenia

Je to doba, na ktorú bolo poistenie dojednané napríklad 3, 5, 10, 15 rokov. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byt uvedený v poistnej zmluve, ak nejde o dlhodobé poistenie uzavreté na dobu neurčitú, kde sa uvádza len začiatok poistenia.

Doba splatnosti úveru

Dobu splatnosti si určte podľa výšky splátok, ktoré ste schopný splácať tak, aby ste neohrozili svoj rodinný rozpočet. V podstate Vám ani banka nedovolí vysokú splátku v pomere k Vášmu príjmu. Ak je však možné, určte si splatnosť úveru kratšiu, pretože vždy sa dá, ak by nastali problémy, dĺžka splácania predĺžiť. Čím je kratšia doba splatnosti, tým menej preplatíte na úrokoch, prípadne aj poplatkoch.

Dobropis poistného

Vzniknutý kladný rozdiel medzi poistným, ktoré je predpísané a ktoré už poistník uhradil (preplatok poistného), na základe čoho sa poskytne poistníkovi dobropis.

Dôchodok

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dovŕšil dôchodkový vek.

 Druh dôchodku:

 • Starobný dôchodok.
 • Predčasný starobný dôchodok.
 • Invalidný dôchodok.
 • Vdovský dôchodok.
 • Vdovecký dôchodok.
 • Sirotský dôchodok.

Doklady potrebné k schváleniu hypotéky

 • doklady totožnosti žiadateľa ( platný občiansky preukaz, rodný list, cestovný pas a pod.)
 • potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa
 • v prípade podnikania potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom  
 • (niektoré banky si to overujú v Sociálnej poisťovni samé)
 • výpisy z účtu, na ktorý sa poukazuje príjem za posledné tri až šesť mesiacov
 • znalecký posudok k zakladenej nehnuteľnosti
 • list vlastníctva
 • poistná zmluva k poisteniu nehnuteľnosti
 • vinkuláciu životného, alebo úverového poistenia v prospech banky

Doložka

Doložka alebo klauzula je obmedzujúca podmienka alebo výhrada. Najčastejšie sa tento pojem využíva v oblasti práva, hlavne v rámci rôznych zmluvných dokumentácií. S pojmom doložka sa často stretávame v oblasti poistenia pri poistných zmlách. Môžu tak jasne definovať to, aká môže mať konkrétna zmluva obmedzenia, aké sú podmienky danej zmluvy a výhrady v zmluve. To všetko následne môže konkrétne upravovať naše nároky na poistné plnenie

Dopravná nehoda a škodová udalosť

 • ohlásiť dopravnú nehodu polícií
 • poskytnúť podľa schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu
 • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou
 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody
 • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel
 • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody
 • umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb
 • preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody
 • bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru

Dopytová inflácia

Dopytová inflácia (Demand-pull inflation) je inflácia, ktorá vzniká, keď agregátny dopyt stúpne na úroveň, pri ktorej nestačí produktívna ponuka na jeho pokrytie. To znamená súhrn tovarov a služieb, ktoré sú v ekonomike požadované, prevyšuje celkovú hodnotu statkov a služieb, ktoré takáto ekonomika generuje. Vzniká nadmerný dopyt a skôr alebo neskôr vyvinie tlak na ceny, čo spôsobí ich všeobecné zvýšenie. Ak sa dodávateľom tovarov a služieb, teda spoločnostiam, nepodarí zvýšiť produkciu, ceny stúpnu.

Dow Jones Industrial Average

Akciový index Dow Jones Industrial Average tvorí 30 najobchodovanejších veľkých spoločností obchodovaných v New Yorku na burze Nasdaq, s trhovou hodnotou spoločností (trhovou kapitalizáciou) 9,67 triliónov dolárov.
Počiatok indexu je datovaný na rok 1896 a pokrýva všetky sektory okrem sektorov dopravy a verejných služieb. Je používaný ako jeden z najznámejších a najstarších indikátorov amerického trhu – využívaný na porovnávanie výkonností pri portfóliách tzv. benchmark.

Dožitie

Je dožitie sa konca poistenia alebo doby dohodnutej v poistnej zmluve do stanoveného alebo dohodnutého veku.

DSTI- Debt Service to Income

DSTI- Debt Service to Income je ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver. Tento ukazovateľ hodnotí finančnú rezervu, ktorá ostane spotrebiteľovi po odpočítaní životného minima a uhradení všetkých povinných mesačných splátok. Od roku 2020 splátky všetkých dlhov môžu tvoriť najviac 60 % príjmu domácnosti. Započítava sa aj rezerva na nárast úrokových sadzieb.

DTI

DTI - Debt to income predstavuje pomer dlhu k ročným príjmom. Zahŕňa dlh z hypotéky a všetky ďalšie dlhy vrátane spotrebných, stavebných, kontokorentov a kreditných kariet. Neberie sa ohľad na to, či ich skutočne čerpáte alebo nie. Ak máte k dispozícii kreditnú kartu, ktorú vám banka poskytla za výhodných podmienok, no nevyužívate ju, tak aj tak sa jej limit zaráta do celkového DTI. Všetky existujúce záväzky klienta musia banky zahrnúť do dlhu, čo zníži disponibilnú časť príjmov použiteľných na splátku hypotekárneho úveru.

Durácia

Alebo doba splatnosti cenného papiera, najčastejšie dlhopisu. Vyjadruje aká je citlivosť cenného papiera na zmenu úrokových sadzieb na trhu. Rastúce úrokové sadzby znamenajú klesajúce ceny dlhopisov, zatiaľ čo klesajúce úrokové sadzby znamenajú rast ceny dlhopisov.

EHP- Európsky hospodársky priestor

Európsky hospodársky priestor (EHP, European Economic Area - EEA) je komplex členských štátov Európskej únie a štátov Európskeho združenia voľného obchodu okrem Švajčiarska. Európsky hospodársky priestor (EHP) bol založený na základe Dohody o Európskom hospodárskom priestore podpísanej v Porte roku 1992, a jej platnosť bola nadobudnutá v roku 1994.

Elektronické bankovníctvo

Elektronické bankovníctvo je služba, ktorá umožňuje klientom komunikovať s bankou, bez toho, aby navštívili banku osobne. Klienti s bankou komunikujú prostredníctvom moderných technológií ako je napríklad internet, mobilný telefón, telefón s pevnou linkou a pod.

Embosovaná platobná karta

Embosovaná platobná karta je karta, na povrchu ktorej je vystupujúce reliéfne písmo s identifikačnými údajmi majiteľa účtu ( meno držiteľa, číslo karty a dátum platnosti karty). Embosovanou platobnou kartou je možné platiť aj u obchodníkov na zariadení imprinter, ktoré nie je on-line spojené so zúčtovacím centrom ako platobný terminál.

Emerging markets

Emerging markets rozvíjajúce sa trhy sú ekonomiky, ktoré sú na ceste stať sa rozvinutými ekonomikami. Rozvíjajúce sa trhy sú zaujímavou investičnou príležitosťou vďaka ich veľkému potenciálu rýchleho ekonomického rastu. S vyššími ziskami sa spája aj vyššia miera rizika plynúca z nestabilného politického prostredia, problémov s infrastuktúrou alebo nestabilnej meny. Jednotné hodnotenie trhov podľa stupňa rozvinutosti neexistuje. Rebríček hodnotenia vytvára napríklad MMF, Morgan Stanley Capital International (MSCI) alebo S&P.

Emisia

Emisia je uvedenie cenného papiera na finančný trh, alebo tiež označenie konkrétnej série cenného papiera. Emisiu peňazí zabezpečuje výlučne emisná banka, v prípade cenných papierov ide o ich uvedenie na peňažný alebo kapitálový trh najčastejšie komerčnou bankou.

EPS (Earnings per share)

EPS (Earnings per share) predstavuje pomerový ukazovateľ čistého zisku na počet akcií. Tento ukazovateľ sa používa pri oceňovaní spoločnosti a patrí k najviac používaným premenným v rámci fundamentálnej analýzy.

ESG stratégia

Enviromental Social Governance - skratka pozostávajúca z 3 slov a to environmentálne, sociálne a riadené investovanie. Predstavuje celosvetovú výskumnú stratégiu vďaka ktorej svoje peniaze investujete do spoločností, ktorým záleží na lepšom svete. ESG ponúka pohľad na spoločnosti a ich správanie ohľadom environmentálnych hodnôt a sociálnych vplyvov. Umiestnenie v rebríčku, ktoré určili nezávislé spoločnosti a výskumné skupiny ovplyvňuje skóring na stupnici od nula po sto.

ETF - exchange traded funds

ETF sú na burze obchodované fondy, ktoré kopírujú napríklad vývoj dlhopisov, indexov, komodít, alebo kôš vybraných aktív. ETF sú v mnohých ohľadoch podobné podielovým fondom, sú však kótované na burzách a obchodované počas dňa. Ich výhodou je nákladová aj daňová efektívnosť. Mnohé fondy fondov ich preto využívajú ako podkladové nástroje.

Ethereum USD

Ethereum je druhá najznámejšia kryptomena. V roku 2021 sa dosiahla táto kryptomena na cenu $4,891.70 za jeden kus. Platby pomocou Ethereum sú akceptovateľné svetovými obchodmi ako sú GUCCI, AMAZON alebo SHOPIFY.

Etický kódex bánk – ochrana spotrebiteľa

Etický kódex je komplex etických pravidiel na ochranu spotrebiteľa, ktorý ho chráni pri styku s bankovými inštitúciami v Slovenskej republike. Banky, ktoré sú členmi Slovenskej bankovej asociácie sa zaväzujú, že sa budú riadiť pravidlami, ktoré sú uvedené v Kódexe vo vzťahu ku svojim klientom.

EUR/USD

Menový pár EUR/USD je skrátený názov pre pár euro (€) voči americkému doláru ($). Zmena ceny dokáže ovplyvniť cenu akcií.. Menového rizika sa naši klienti nemusia obávať nakoľko im naše portfólia nepodliehajú. Pokiaľ nakúpime s kurzom páru 1.06 EUR/USD americkú akciu(USD) za eurá a zvýši sa hodnota na 1.08 EUR/USD, zrealizovanému obchodu klesne hodnota, nakoľko sa zmenil kurz v náš neprospech.

Euribor

Označuje referenčnú (odporúčanú) sadzbu, za ktorú sú eurové vklady zvyčajne ponúkané jednou bankou druhej na medzibankovom trhu.

Európska opcia

Európska opcia je opcia, ktorú možno uplatniť len na konci jej trvania. Jej podstatou je presne stanovený termín exspirácie, ktorý je súčasne jediným možným termínom na požadovanie plnenia opcie. Počas životnosti opcie nemôže kupujúci požadovať jej plnenie.
Výhodami európskej opcie sú znalosť presného termínu dodania aktíva, nižšie riziko pre predávajúceho a menej náročné sledovanie vývoja trhovej ceny pre kupujúceho. Nevýhodou je, že kupujúci nemôže využiť výhodnejšie trhové podmienky v priebehu trvania opcie, ak sa tieto naskytnú.

Eurosystém

Eurosystém je systém centrálnych bánk v eurozóne, ktorý tvorí Európska centrálna banka (ECB) a jednotlivé národné centrálne banky krajín eurozóny. Cieľom je udržiavanie cenovej stability prostredníctvom nástrojov menovej politiky. Národné centrálne banky vykonávajú niektoré činnosti v mene eurosystému, a to podľa rozhodnutí ECB. Slovenskou centrálnou bankou je Národná banka Slovenska.

Euroval

Euroval je fond, ktorý bol založený za účelom podpory tých štátov v rámci EÚ, ktoré sú zadĺžené. Cieľom eurovalu je zabezpečiť finančnú stabilitu menovej únie poskytnutím dočasnej finančnej pomoci štátom eurozóny v prípade výnimočných okolností.Ide o tak zvanú vzájomnú závislosť ekonomík eurozóny. Akýkoľvek problém jednej z nich riešia všetky členské štáty EÚ. Prvý euroval, vznikol 9. mája 2010 ako štátmi eurozóny účelovo založený subjekt na boj proti dlhovej kríze.

Exekúcia

Exekúcia je súdom nariadené splatenie dlhov, ktoré dlžník dlhodobo nespláca. Vykonáva sa najčastejšie prostredníctvom zrážok zo mzdy, prikázaním splácania pohľadávky z účtu dlžníka, predajom hnuteľného a nehnuteľného majetku. Predmetom exekúcie môže byť finančné alebo nefinančné plnenie. V prípade finančného plnenia sa exekúcia vykoná zrážkami zo mzdy, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov a podobne. Nefinančné plnenie je možné uskutočniť odobratím veci, vyprataním, uskutočnením prác a výkonov.

Exekútor

Exekútor je osoba splnomocnená na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Svoju činnosť vykonáva nestranne a nezávisle. Je viazaný Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní. Exekútorom môže byť fyzická osoba, ktorej Slovenská republika zverila časť práv a oprávnení, ktoré sú zákonom ustanovené a len v tomto rozsahu a na tento účel jej priznala postavenie verejného činiteľa.

FED - Americká Centrálna Banka

Federal Reserve System, - Známa aj ako FED, čo v doslovnom preklade znamená Federálny rezervný systém, pozostáva z niekoľkých bankových domov nim pridružených inštitúcií. História siaha do roku 1913, kedy sa vyžadovalo aby vznikla nezávislá štátna inštitúcia, schopná kontrolovať peňažný tok, zabezpečenie bánk a starostlivosť o dostupnosť k cenným papierom. Vznikla tak sústava bánk známa ako centrálna banka USA. Do štruktúr je zahrnutých 12 regiónov, každý so samostatným guvernérom, oblastné banky so zastúpením v ďalších mestách.

Finančná kríza

Finančná kríza je situácia, keď na finančnom trhu prevláda dlhodobejšia neistota, vzájomná nedôvera medzi finančnými inštitúciami. Ekonomická aktivita je utlmená, nezamestnanosť rastie, veľa finačných inštitúcii začína bankrotovať a spotreba obyvateľstva sústavne klesá.

Finančná páka

Finančná páka vyjadruje pomer celkových aktív k vlastnému majetku. Obchodovanie na finančnú páku je využívané na finanč