Invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok (ID) je finančná dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa poistencovi v prípade, že nie je schopný pracovať, resp. pri poklese jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Túto dávku stanovuje Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.Poistenec sa považuje za invalidného vtedy, ak

  • dochádza v dôsledku svojho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu (pretrvávajúceho viac ako 1 rok) k poklesu v schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac než 40% v porovnaní so zdravím človekom.
  • má dostatok odpracovaných rokov, resp. získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (závisí od Vášho veku), bližšie informácie o vymedzení potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia nájdete, v rámci bodov A., B. a C.
  • po deň vzniku invalidity nemal nárok na starobný dôchodok, ani mu nebol priznaný predčasný dôchodok
  • ale nárok na ID má aj človek, ktorý sa stal invalidom v čase, kedy:

       o   sa končí povinná školská dochádzka,      

          o   bol nezaopatreným dieťaťom,    

             - v oboch týchto prípadoch ide o tzv. invalidný dôchodok z mladosti.  

       o    špecifickým prípadom je ak doktorand v dennej forme štúdia, ktorý ešte nedovŕšil 26 rokov.

          - u nich sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia automaticky považuje za splnenú.

 

Samozrejme, na to, aby Vám takýto dôchodok uznali, musíte prejsť posúdením na základe: lekárskych správ, komplexných funkčných vyšetrení (ktoré vykonáva posudkový lekár soiálnej poisťovne) a ich závermi, v mnohých prípadoch aj opakovanými posudzovaniami zmeny vášho dlhodobého nepriaznivého stavu.

 

o   Dajte si pozor, lebo pokiaľ máte náhodou viacero diagnóz, pri určovaní Vašej miery poklesu schopnosti pracovať sa budú riadiť len najzávažnejším zdravotným postihnutím, tzn. jednotlivé percentuálne vykázané miery poklesu Vašej schopnosti pracovať sa nespočítavajú. Maximum, čo sa dá v prípade viacerých závažných diagnóz dosiahnuť, je navýšiť nosnú diagnózu o 10%.  o

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, zapríčinenú rôznymi ochoreniami, nájdete v prehľadných tabuľkách  v prílohe č. 4 v rámci zákonu č. 461/2003 Z. z..

 

 Ako požiadať o invalidný dôchodok

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti.

Úradné tlačivo žiadosti, ktoré sa už vypisuje priamo v pobočke, je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na invalidný dôchodok a určenie jeho sumy. Na spísanie žiadosti o priznanie invalidného dôchodku sú potrebné nasledovné doklady:
tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa;
doklad o ukončení vzdelania
vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou;
rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia;
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Sociálna poisťovňa rozhodne o žiadosti do 60 dní od začiatku konania. V zložitejších prípadoch a ak žiadosť neobsahuje všetky potrebné doklady a potvrdenia, konečné rozhodnutie môže byť predĺžené o ďalších 60 dní.


K žiadosti o invalidný dôchodok sú potrebné najmä tieto doklady:

potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, v ktorých poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003;
hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie;
potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania

 

Okrem už uvedených dokladov sú k žiadosti potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide. V aktuálnych prípadoch je potrebné pripojiť k žiadosti o invalidný dôchodok potvrdenie zamestnávateľa o období poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti žiadateľa za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok. Prípadne doklad o období poberania platu alebo služobného príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti. A to taktiež za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok.

 

Žiadať možno aj o priznanie invalidného dôchodku spätne za obdobie, v ktorom sa žiadateľovi vyplácala dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. V takom prípade k žiadosti o dôchodok odporúčame predložiť doklad orgánu, ktorý tieto dávky vyplácal.
Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy (z iných príjmov), k žiadosti je potrebné príslušné uznesenie (resp. nariadenie alebo príkaz) a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok.

 

 

Sumy dôchodkových dávok sú rôzne

Všetky, prirodzene, podliehajú valorizácii, resp. každoročnému zvyšovaniu.

Len pre lepší prehľad, na základe dostupných údajov Sociálnej poisťovne bola k 31. júlu 2021 priemerná výška invalidných dôchodkov nasledujúca:

·       invalidný dôchodok do 70 %- 224, 95 €

·       invalidný dôchodok nad 70 % - 406, 63 €

·       invalidný dôchodok (vrátane čiastočných invalidných) – 292, 15 €

·       invalidný dôchodok z mladosti – 300, 54 €

Pre lepšiu orientáciu prikladáme i prehľadnú komplexnú tabuľku Sociálnej poisťovne, kde si viete pozrieť a porovnať jednotlivé typy dôchodkov, priemernú výšku vyplácania a ich mesačné pohyby:

 

druh dôchodku

k 31. máju 2022

k 30. júnu 2022

k 31. júlu 2022

- starobný

515,10

515,72

516,11

- predčasný starobný

507,87

507,06

505,36

- invalidný do 70%

229,93

230,15

230,17

- invalidný nad 70%

416,08

416,30

416,48

- invalidný (vrátane čiastočných invalidných)

297,63

297,76

297,80

- vdovský - sólo

287,79

287,75

287,58

- vdovecký - sólo

232,25

232,31

232,62

- sirotský ( na 1 dieťa )

151,77

151,49

149,79

- iné (hradené štátom)

2,90

2,90

2,90

- manželky (hradené štátom)

19,00

19,00

19,00

- sociálny (hradené štátom)

274,60

274,60

274,61

- invalidný z mladosti (hradené štátom)

307,10

307,45

307,69

Zdroj: https://www.socpoist.sk/priemerna-vyska-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/1600s