Zmeny v hypotékach

Nie všetci dlžníci počítajú s rizikom poklesu príjmu na penzii a so zdravotnými komplikáciami vo vyššom veku. Výsledkom môže byť nepriaznivá finančná situácia, ktorá im na dôchodku znemožní splácať dlhy.

NBS preto upravila DTI (ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu) pre úvery zasahujúce do dôchodku. Cieľom je, aby ľudia neodchádzali do dôchodku s príliš veľkými hypotékami. 
Novela opatrenia je zverejnená vo vestníku NBS a platiť by mala od 1. januára 2023.

V súčastnosti klient nemôže od banky dostať úver vyšší ako osemnásobok jeho čistého ročného príjmu. Z tejto sumy sa odrátajú aj zostatky existujúcich úverov. Banka musí tiež zohľadniť veľkosť finančnej rezervy žiadateľa. Výška splátok môže byť najviac 60% z jeho príjmu po odpočítaní životného minima, ktoré je v každej banke v inej výške.

Od nového roka 2023 sa podľa opatrenia NBS zmení to, že ak úver presahuje do dôchodku, teda jeho splatnosť nastane po 65. roku veku klienta, bude upravený limit DTI (celkovú zadlženosť k príjmu).
Hlavný limit DTI je určený vzorcom a vyjadruje maximálny násobok ročného príjmu. Do 40. roku veku je to osemnásobok ročných príjmov, potom sa každý rok znižuje 0,25 bodu.


dti po 40png
Napríklad klient vo veku 45 rokov s mesačným čistým príjmom 1.000 €/m si bude môcť zobrať maximálny úver vo výške 81.000 € (6,75 x 12 mesiacov x 1000 eur).

Ak o ten istý úver žiadajú dvaja klienti, maximálna zadlženosť sa vypočíta pre každého z nich samostatne. Ak napríklad jednému vyjde maximálna zadlženosť 75.000 € a druhému 100.000 €, spolu môžu požiadať o úver vo výške 175.000 €.

Národná banka vidí riziká u starších klientov. Dnes ešte pristupujú viaceré banky k strieborným hypotékam relatívne zodpovedne, ale silný konkurenčný tlak ich núti postupne uvoľňovať štandardy, čomu chce NBS do budúcna zabrániť.
Až štvrtina dlžníkov má v súčasnosti vyšší dlh než pred troma rokmi, a to napriek pravidelným splátkam.
Štatistika tiež hovorí, že kým v roku 2019 len každá siedma hypotéka pre klienta vo veku 40 až 45 rokov mala splatnosť 30 rokov, na konci roka 2021 to bola už každá štvrtá.
Okrem toho, až štvrtina dlžníkov, ktorá mala na konci roka 2018 hypotéku, svoje celkové dlhy v rokoch 2019 až 2021 neznížila, ale naopak zvýšila.

Nové pravidlá budú platiť aj pre existujúcich dlžníkov po štyridsiatke, ktorí si budú chcieť pri refinancovaní zvýšiť svoju hypotéku.
Národná banka si od regulácie sľubuje vyššiu ochranu dlžníkov, ktorí by inak mohli byť v budúcnosti ohrození stratou bývania. Nízke zlyhania úverov sú však prospešné aj pre finančnú stabilitu a zdravie bankového sektora.