Podmienky

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O COOKIES
________________________________________
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O COOKIES PRE WEB
www.financiestrucne.sk

Nikola Ivanov
Hlboká 39, 949 12 Nitra
IČO: 41820827
DIČ: 1075448528

Vyššie uvedený Nikola Ivanov je prevádzkovateľom webu financiestrucne.sk umiestneného na URL adrese https://financiestrucne.sk/ .

Používateľ webu https://financiestrucne.sk/ rozumej, že to je každá osoba, ktorá si prehliada internetovú stránku ktorú spravuje Nikola Ivanov a získava z nej informácie.
A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
________________________________________

1.Nikola Ivanov, je prevádzkovateľom* informačných systémov* , v ktorých sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), rovnako ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu, či Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov* je pre nás samozrejme dôležitou záležitosťou a zakladáme si na striktných pravidlách. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a s určitosťou robíme všetko preto ,aby nedošlo k ich úniku a ani inému zneužitiu.
Osobné údaje sa spracúvajú len v kontexte marketingu a prieskumu spokojnosti zákazníkov. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v uvedených kontextoch však len so súhlasom dotknutej osoby. Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom.

3.Prevádzkovateľ je povinný hlavne pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov. Účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, jednoznačne a konkrétne vymedzený. Taktiež musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, taktiež zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzoval právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel. Je úplne neprípustné, získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Tiež je nutné zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,

4.Prevádzkovateľ disponuje Bezpečnostným projektom, ktorý vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení ktoré sú potrebné, na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačné systémy z hľadiska narušenia ich bezpečnosti, spoľahlivosti a taktiež funkčnosti. Prevádzkovateľ teda v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov za účelom realizácie primeranej a účinnej ochrany osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa prijal primerané technické, organizačné ako aj personálne opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v príslušnej dokumentácii prevádzkovateľa.

5.Informácie o dotknutých osobách* (zákazníci prevádzkovateľa) (ďalej len „dotknutá osoba“) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

6.Všetky údaje, ktoré používateľ vypĺňa v jednotlivých poliach/výpočtových formulároch/tabuľkách sa nikde neukladajú a tak prevádzkovateľ k nim nemá žiaden prístup.

7.Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

8.Dotknutá osoba môže udeliť prevádzkovateľovi súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jej osobných údajov uvedených v Kontaktnom formulári (najviac v rozsahu: meno, priezvisko, okres, e-mailová adresa a telefónne číslo).

9.Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spolupracuje s finančnými sprostredkovateľmi a finančnými poradcami a tí ďalej na základe uzatvorených zmlúv o obchodnom zastúpení spolupracujú s prevádzkovateľom. Dávame Vám do pozornosti, že Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim obchodným zástupcom, vždy však v súlade s účelom na ktorý ste ich poskytli.

10.Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

11.Dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi povolenie na použitie osobných údajov:
a)vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním5 jej osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári na účely:
1) podpora predaja prostredníctvom: - marketingových ponúk, - newsletterov, - informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách;
2) organizovaný spôsob zhromažďovania a analyzovania údajov potrebných na zabezpečenie informácií nevyhnutných pre rozhodovanie o marketingovej stratégii;
3) štatistické informácie o zákazníkoch;
4) reakcie a hodnotenie zákazníkov. Súhlas je daný na dobu určitú, a to na dobu 3 rokov. Súhlas možno odvolať písomne na adrese Nikola Ivanov, Hlboká 39, 949 12 Nitra.

12.Prevádzkovateľ všetky osobné údaje dotknutých osôb spracúva samostatne. Ak je však v určitých prípadoch nevyhnutné poskytnúť ich iným subjektom – sprostredkovateľom*, prevádzkovateľ pri tomto poskytnutí musí striktne dodržiavať niekoľké zásady. Dovolíme si Vás ubezpečiť o tom, že všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s Vašimi údajmi, sú dodržujú maximálnu diskrétnosť.

13.Poučenie dotknutej osoby (užívateľa) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:

Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov prevádzkovateľa, identifikačných údajoch sprostredkovateľa o účeloch spracúvania osobných údajov, ďalej zoznam osobných údajov a potrebných doplňujúcich informácií; vo všeobecne zrozumiteľnej forme. Presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie. A vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Ďalej tiež opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, osoba môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba ma ďalej právo u prevádzkovateľa písomne namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má ďalej právo: u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené u prevádzkovateľa písomne, alebo osobne. Ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov; pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

14.Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej na spracovanie so zreteľom na povahu prác vykonávaných dotknutými osobami. Po skončení tejto doby sú všetky osobné údaje, ktoré boli uchovávané v informačnom systéme, bezpečne a dôkladne zlikvidované. Prevádzkovateľ tiež uchováva iba tie osobné údaje, ktoré je povinný archivovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

15.V nadväznosti vyššie uvedené vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru dotknutá osoba prehlasuje že bola v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov informovaná o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke https://financiestrucne.sk/________________________________________


*Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky

*Informačným systémom osobných údajov je informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len "informačný systém"); informačným systémom sa na účely tohto zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania

*Osobnými údajmi označujeme údaje, ktoré sa týkajú určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo, či nepriamo a to najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

*Dotknutá osoba, je každá fyzická osoba, ktorej sa údaje týkajú.

*Spracúvaním osobných údajov, je vykonávanie operácií ale taktiež súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracovávanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

*Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa ustanovenia § 8 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.


________________________________________

B INFORMÁCIE O COOKIES

16.Používame na svojich webových stránkach cookies, aby sme mohli ich obsah a dizajn prispôsobiť Vašim preferenciám. Cookies sú miniatúrne "súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk. Sú zložené z reťazca písmen a číslic, a teda Vás neidentifikujú ako osobu. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšujeme našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, slúži to napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať užívateľské ID a heslo.

17.Údaje získané prostredníctvom našej stránky za pomoci technológie „cookies“ môžu byť použité najmä na nasledovné účely:
- zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto „cookies“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok;
- pre online inzerciu využívame okrem iného reklamné oznámenie zamerané na základe minulého správania, či niektorých demografických údajov; vďaka tomu sa môžete stretnúť s našimi grafickými reklamami na rôznych serveroch, ktoré navštívite; reklamy, ktoré Vám zobrazíme, sa snažíme optimalizovať podľa Vašich predchádzajúcich návštev a zobrazených zliav na tejto web stránke;
- analyzovanie ako návštevníci používajú našu stránku za pomoci „cookies“ Google Analytics. Google spracováva údaje získané prostredníctvom našej stránky v anonymnej podobe.

18.Naše webové stránky, si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte "neakceptovať cookies". Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.